Kaolak 5618 Birisia alata (Prynada) Samylina Fern 9

 

 

Locality

Kaolak 5618. Kaolak River. Kuk River.

Locality Map