41KcK Birisia cf. alata (Prynada) Samylina Fern 15

 

 

Locality

41KcK. Starfish Bluff. Colville River.

Locality Map