FGSM 431a Menispermites vasetskii Philippova  

 

 

Locality

Grebenka, Philippova Locality 431a

Locality Map