NEISRI PF1/3002-328 Menispermites ex gr. kryshtofovichii Vachrameev  

 

 

Locality

Grebenka Gornaya River