NEISRI PF1/3002-329 Dictylophyllum sp. 3  

 

Locality

Grebenka Gornaya River