NEISRI PF1/1007-555 Hausmannia bipartita Samylina et Shczpetov  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section