NEISRI PF1/1007-544 cf. Grebenkia anadyrensis (Kryshtofovich) E. Lebedev  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section