NEISRI PF1/1007-407a Cycadites hyperborea (Kryshtofovich) E. Lebedev  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section