NEISRI PF1/3002-289 Sagenopteris variabilis (Velenovski) Velanovski  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality