NEISRI PF1/3002-274 Menispermites ex gr. kryshtofovichii Vachrameev  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 69 Figure 15.

 

Locality

Grebenka Gornaya River