NEISRI PF1/1003-? Dicotylophyllum sp. cf. Palaeonuphar nordenskioldii (Heer) Bell  

 

Locality

Grebenka Malaya Grebenka