NEISRI PF1/1007-577 Sphenobaiera vera Samylina et Shczepetov  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality