GIN3823 3/3 ? Paraprotophyllum ignatianum (Kryshtofovich et Baikovskaya) Herman  

 

 

 

Locality

NW Kamchatka