GIN3823 ? Trochodendroides richardsonii (Heer) Kryshtofovich  

 

 

 

Locality

NW Kamchatka