GIN3823 3/3 717b-7 Myrtophyllum penzhinense Herman  

 

 

 

Locality

NW Kamchatka