GIN3823 3/3 208 Thallites sp. cf. Marchantites jimboi (Kryshtofovich) Kryshtofovich  

 

 

 

Locality

NW Kamchatka