GIN3385 15 215 (Left) Birisia jelisejevii (Kyrshtofovich) Philippova  

 

 

 

Locality

Ugol'naya Bay