GIN3390 1 7 Paraprotophyllum ignatianum (Kryshtofovich et Baikovskaya) Herman  

 

 

 

Locality

Yelistratov Peninsula