NEISRI PF1/1007-700 Araucarites anadyrensis Kryshtofovich  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality