NEISRI PF1/1007-849 Araucarites anadyensis Kryshtofovich  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality