NEISRI PF1/1007-634 Delambia vachrameevii E.Lebedev et Herman  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality