NEISRI PF1/3002-216 Pagiophyllum triangulare Prynada  

Notes

See Shczepetov et al. (1992) Plate 68 Figure 20.

 

Locality

Grebenka Gornaya River