NEISRI PF1/1007-897 aff. Araliaephyllum dentatum Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section