NEISRI PF1/1007-837d Birisia jelisejevii (Kryshtofovich) Philippova  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 4 Figure 2.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section