NEISRI PF1/1007-513 Hausmannia bipartita Samylina et Shczepetov  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section