NEISRI PF1/1007-421 Sagenopteris variabilis (Velenovski) Velenovski  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section