NEISRI PF1/1007-403 Cycadites hyperborea (Kryshtofovich) E. Lebedev  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section