NEISRI PF1/1007-536 Araucarites anadyrensis Kryshtofovich  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality