NEISRI PF1/1003-? Desmiophyllum sp.  

 

 

Locality

Grebenka Malaya Grebenka