NEISRI PF1/1007-646 cf. Platanus louravetlanica Herman et Shczepetov  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality