NEISRI PF1/1007-838 Hausmannia bipartita Samylina et Shczepetov  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality