NEISRI PF1/1007-647 Saginopteris variabilis (Velanovski) Velanovski  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality