NEISRI PF1/1007-659 Platanus louravetlanica Herman et Shczepetov  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality