NEISRI PF1/1007-586 Birisia jelisejevii (Kryshtofovich) Philippova  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 3 Figure 1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality