NEISRI PF1/1007-515 Menispermites marcovoensis Philippova  

 

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality