NEISRI PF1/1007-428 Cycadites hyperborea (Kryshtofovich) E. Lebedev  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality