NEISRI PF1/1007-456? Menispermites cf. marcovoensis Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality