NEISRI PF1/1007-568a Araliaephyllum medium (Philippova) Herman  

See Shchepetov et al. (1992) Plate 50 Figure 6.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality