NEISRI PF1/1007-587 Birisia jelisejevii (Kryshtofovich) Philippova  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 3 Figure 2.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality