NEISRI PF1/1007-402 Pityostrobus sp.1  

Notes

See Shchepetov et al. (1992) Plate 34 Figure 5.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality