NEISRI PF1/1007-1024 Gleichenites zippei (Corda) Seward  

See Shchepetov et al. (1992) Plate 2 Figures 4 & 5.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality