NEISRI PF1/1007-793 Birisia jelisejevii (Kryshtofovich) Philippova  

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality