NEISRI PF1/1007-756 Thallites sp.  

Shczepetov et a.l (1992) Plate 1, Fig.1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality