NEISRI PF1/1007-852 'Sequoia' cf. minuta Sveshnokova  

Notes

Figured in Shczepetov et a.l (1992) Plate 37, Fig. 7.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality