NEISRI PF1/1007-461 Sagenopteris variabilis (Velenovsky) Velenovsky  

Notes

Figured in Shczepetov et a.l (1992) Plate 22, Fig. 3.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Locality