NEISRI PF1/1007-569 Araliaephyllum medium (Philippova) Herman  

Notes

Figured in Shchepetov et al. (1992), Plate 57, Fig. 2.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 42