NEISRI PF1/1007-452 Grebenkia anadyrensis (Kryshtofovich) E. Lebedev  

Notes

Figured in Shchepetov et al. (1992), Plate 65, Fig. 1.

 

Locality

Grebenka Yelisseev Section Site 17