PF1 1007/42 591a “Araliaephyllum” dentatum Philippova  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/42

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 55, Fig. 5.