PF1 1007/22 514 Sphenobaiera vera Samylina et Shchepetov  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/22

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 26, Fig. 4.