PF1 1007/22 540a Sphenobaiera vera Samylina et Shchepetov  

 

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/22

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 23, Fig. 6a.